โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร

     ทีมผู้บริหารมีโครงการจัดสรรและหาที่ดิน ในพื้นที่ จำนวน 9 ไร่ ในปี พ.ส.2548

สำหรับก่อตั้งโรงพยาบาล พื้นที่ ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร

     โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร เปิดบริการเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559

ด้วยงบประมาณ 800 ล้านบาท เครื่องมือแพทย์ 100 ล้านบาท เป็นอาคารโรงพยาบาล

จำนวน 9 ชั้น (วางแผนให้มีบริการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา) ดำเนินการ จำนวน

100 เตียง เปิดให้บริการจริง 87 เตียง

 

 

 

        ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

       นพ.วีรศักดิ์  ครองลาภเจริญ