image
ส่องกล้องทางเดินอาหาร

ส่องกล้องทางเดินอาหาร

ทีมแพทย์ ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

 

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

 

       เป็นเทคโนโลยีในการตรวจดูลักษณะทางเดินอาหารเพื่อตรวจหาความผิดปกติ ตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ไปจนถึงลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ด้วยการส่องกล้องตรวจ  ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ

1. การส่องกล้องตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนบน (Gastroscopy)

        การส่องกล้องตรวจดูลักษณะของทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหาร (Esophagus) จนถึงลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenum) โดยใช้ กล้องชนิดอ่อน (Flexible Endoscope) ซึ่งบริเวณส่วนปลายกล้องมีไฟส่อง และภาพที่เห็นจะมาจากปลายสุดของกล้อง จึงสามารถรักษาและตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาได้อีกด้วย

2. การส่องกล้องตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง (Colonoscopy) 

        การส่องกล้องตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง คือ การตรวจด้วยกล้องที่สามารถทำการตรวจตั้งแต่ปากทวารหนัก ลำไส้ใหญ่ทั้งหมดและอาจรวมถึงลำไส้เล็กส่วนปลายด้วย ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคของลำไส้ใหญ่ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น สามารถหาสาเหตุของเลือดออก,ติ่งเนื้อ ,ก้อนเนื้อ และมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้ อีกทั้งยังสามารถตัดชิ้นเนื้อ ออกมาเพื่อทำการตรวจได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำการรักษาภาวะเลือดออกและติ่งเนื้อในบางกรณีได้

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม 

     ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร โทร. 034-116-999 ต่อ 2113-2114