วิสัยทัศน์ (Vision)

 

เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลชั้นนำใน สองสมุทร

 

พันธกิจ (Mission)

 

  • ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
  • ประกันคุณภาพการบริการ (Quality Assurance)

 

จุดเน้นโรงพยาบาลปี 2566

พัฒนา

  • ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน
  • ด้านอาชีวเวชศาสตร์

 

นโยบายคุณภาพ

 

บริการดุจญาติมิตร  เพื่อชีวิตมีคุณค่า

พัฒนาพร้อมสรรพ  ระดับ ISO - HA