วิสัยทัศน์ (Vision)

 

 

เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลชั้นนำใน สองสมุทร

 

พันธกิจ (Mission)

 

  • ให้บริการรักษาพบาบาลอย่างมีคุณภาพ
  • ประกันคุณภาพการบริการ

 

จุดเน้นโรงพยาบาลปี 2564

พัฒนา

  • ด้านอาชีวเวชศาสตร์
  • ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน

 

ปรัชญา

 

บริการดุจญาติมิตร  เพื่อชีวิตมีคุณค่า

พัฒนาพร้อมสรรพ  ระดับ ISO HA