image
สุขภาพและอาชีวอนามัย

สุขภาพและอาชีวอนามัย

ทีมแพทย์ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย 

 •  

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย  

     โรงพยาบาลวิภาราม เป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ นอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัย
แบบครบวงจร ตามสถานประกอบการต่างๆ โดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย

      ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพกำลังอยู่ในความสนใจของทุกๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นการคัดกรอง

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนที่จะป่วย โดยอาจแบ่งได้ ดังนี้ 

 • โรคทั่วไป (General Diseases)  เป็นโรคทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคไข้หวัด เป็นต้น
   
 • โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน (Work Related Diseases) เป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการทำงานโดยตรง แต่การทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดโรค หรืออาจส่งผลให้โรคที่เป็นรุนแรงมากขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูงจากความเครียด, จากการทำงาน หรือโรคกระเพราะอาหารจากการทำงานกะ เป็นต้น
   
 • โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases)  เป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งคุกคามโดยตรงจากการทำงาน เช่น โรคพิษตะกั่ว โรคซิลิโคซิสจากการสัมผัสฝุ่นหิน เป็นต้น

 

การบริการ ในศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

 1. บริการ wellness ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ,ตรวจสุขภาพประจำปี ,ตรวจเพื่อทำประกันชีวิต ,ตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งให้บริการวัคซีนป้องกันโรค
 2. บริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง หู-ตา-ปอด ตามโปรแกรมอาชีวอนามัย และโปรแกรมตรวจสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศผู้ปฏิบัติงานบนเรือ ,ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง
 3. Mobile check up นอกสถานที่

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

       ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทรศัพท์ 034-116-999 ต่อ 2193-2195