image
แม่และเด็ก

แม่และเด็ก

การบริการด้านสูติ-นรีเวช

 • การฝากครรภ์
 • การคลอดและการดูแลหลังคลอด
 • การตรวจประเมินภาวะของทารกในครรภ์
 • การผ่าตัดทางสูติ – นรีเวช
 • การตั้งครรภ์และการคลอดของมารดาที่มีภาวะเสี่ยง
 • การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทางนรีเวช เช่น เนื้องอกที่มดลูก ถุงน้ำที่รังไข่
 • การวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมต่างๆ ในสตรีตั้งครรภ์
 • การตรวจรักษามะเร็งในสตรี
 • การปรึกษาภาวะ การมีบุตรยาก
 • ปรึกษาคุมกำเนิด 

 

การบริการด้านกุมารเวช

 • ความปลอดภัยในช่วงแรกคลอด จากการดูแลโดยกุมารแพทย์และกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
 • ให้บริการตรวจ รักษาโรคในเด็ก อายุ 0-15 ปี โดยทีมแพทย์ครบทุกสาขา เช่น ภูมิแพ้ โรคติดเชื้อ โรคไต
 • ให้บริการปรึกษาพัฒนาการในเด็กปกติ และพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย
 • ให้บริการปรึกษาเรื่องความสูง สำหรับเด็กที่มีแนวโน้มจะเตี้ย
 • ให้บริการเสริมภูมิคุ้มกันโรค / วัคซีน

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

      - คลินิกกุมารเวช     โทร 033-009-800 ต่อ 1303,1304

      - คลินิกสูติ-นรีเวช   โทร 033-009-800 ต่อ 1303,1304